Warunki Zamawiania Druk

Projekt, zamówienia i wysyłka

Po sfinalizowaniu projektu do druku przez Klienta, proces zamawiania u Wykonawcy - Nordtek Packaging Ltd. (zwany dalej "Wykonawcą") może zostać rozpoczęty.
Akceptujemy zamówienia wyłącznie w formie pisemnej, wskazując numer naszej oferty. Po złożeniu zamówienia, Wykonawca nie będzie w stanie dokonywać zmian ani oferować zwrotu środków finansowych.
W związku z tym Klient jest odpowiedzialny za weryfikację i korektę, takie jak błędy ortograficzne, ogólne błędy treści.
Wykonawca nie będzie udzielać pomocy w tej kwestii, chyba że strony uzgodnią inaczej.
Klient nie ma przygotowanego materiału graficznego do druku, Wykonawca jest zobowiązany do jego przygotowania za dodatkową opłatą.
Ostateczny projekt graficzny zostanie dostarczony Klientowi e-mailem w celu zatwierdzenia przed rozpoczęciem produkcji.
Wykonawca prosi o przesyłanie plików graficznych w formie wektorowych plików PDF, z czcionkami „zakrzywionymi/osadzonymi”, w kolorach CMYK, z formatem zgodnym z PC CorelDRAW. Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi tworzenia plików do druku.
Nasze oferty są ważne przez 5 dni roboczych od daty ich wysłania.

Czas produkcji

We wszystkich przypadkach czas produkcji zamówienia rozpoczyna się po spełnieniu następujących warunków:
ostateczne pliki produkcyjne zatwierdzone przez klienta zostały otrzymane oraz zaakceptowane przez naszą drukarnię lub materiały drukarskie wyprodukowane przez naszą drukarnię zostały zaakceptowane na piśmie przez klienta, a zamówienie zostało wysłane z podaniem numeru otrzymanej oferty.
wartość zamówienia wpłynęła na nasze konto bankowe
Czas dostawy zależy od sposobu transportu i adresu dostawy.
W przypadku nieodpowiedniego złożenia zamówienia przez klienta (np. Uszkodzony plik PDF, plik wektorowy itp.) lub opóźnionego dostarczenia plików graficznych, termin wykonania zostanie przedłużony o czas opóźnienia.
Tym samym Wykonawca wyklucza winę za opóźnienie z jego strony. W przypadku nieuzasadnionego dużego opóźnienia w dostawie materiałów graficznych klientem, Wykonawca jest uprawniony do odrzucenia Zamówienia.
W takim przypadku Nabywca jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy wszelkich kosztów poniesionych do tej pory w związku z wykonaniem zamówienia.
Aby uzyskać więcej informacji o wysyłce, odwiedź naszą stronę
https://allinpackaging.pl/transport.html
W przypadku przyśpieszonego żądania dostawy koszty ponosi Nabywca.

Dostępność przyśpieszonej dostawy może również zależeć od dostępności przewoźnika. Czas dostawy ustalany jest w momencie zamówienia.

Reklamacja

Wszystkie zamówienia są ostateczne. Wykonawca nie będzie w stanie zwrócić kosztów po sfinalizowaniu zamówienia.
Wykonawca zaleca dokładne zapoznanie się z „Warunkami zamawiania zadań drukowanych” przed rozpoczęciem zamówienia drukowania.
Jeśli zamówienie zostanie sfinalizowane, anulowanie lub zwrot pieniędzy nie będą możliwe.
Nabywca powiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich zastrzeżeniach dotyczących jakości w ciągu 48 godzin od otrzymania gotowego produktu. W celu rozpatrzenia reklamacji Nabywca jest zobowiązany do przesłania otrzymanego towaru Wykonawcy i do przekazania wszelkich informacji związanych z reklamacją.
Jeśli Wykonawca nie będzie mógł sprawdzić wadliwych produktów, nie przyjmie żadnej reklamacji. Reklamacje dotyczące jakości, rozmiaru, koloru nie będą akceptowane przez Wykonawcę w przypadku prac poligraficznych, w szczególności dlatego, że Nabywca zatwierdził zamówienie przed rozpoczęciem drukowania.
W przypadku druku offsetowego, fleksograficznego i sitodrukowego, w przypadku braku kolorów proofowych i pantone, Wykonawca nie przyjmuje roszczeń kolorystycznych dotyczących materiałów drukarskich. W przypadku gdy Nabywca chce obejrzeć produkt przed złożeniem zamówienia, może poprosić o próbkę, której koszt poniesie klient.

Zasady anulowania zamówienia

Po przetworzeniu i wyprodukowaniu konkretnego zamówienia nie ma już możliwości anulowania zamówienia ani żądania zwrotu pieniędzy. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za sfinalizowane prace graficzne.

Opłaty za projekt

Nasze opłaty za projektowanie graficzne są określane przez nasze „pakiety graficzne”, które są również dostępne na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na temat naszych pakietów graficznych i kosztów produkcji można znaleźć pod następującym linkiem: https://https://allinpackaging.pl/koszty-drukowania

Prawa autorskie do zdjęć

Obrazy przesłane do Wykonawcy muszą być wyłączną własnością Nabywcy i będą traktowane przez Wykonawcę jako poufne. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za przesłane zdjęcia. Nabywca nie może wysyłać obrazów chronionych prawem autorskim, które nie są własnością Nabywcy.
Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania się od ponownego wykorzystania jakiegokolwiek przesłanego mu obrazu, chyba że strony uzgodnią inaczej. Obrazy są przechowywane przez Wykonawcę na czas nieokreślony, aby umożliwić klientowi ponowne zamówienie materiałów.

Odpowiedzialność

Wykonawca nie będzie badał treści, pisowni, estetyki filmu, płyty, PS, PRN, JPG, TIF, PDF, innych plików dostarczonych przez Nabywcy, a także integralności praw autorskich, praw do publikacji i innych praw w nich zawartych itp. więc nie bierze za nie odpowiedzialności.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność danych lub informacji zawartych w wydrukach, które wykonuje, a Nabywca ponosi odpowiedzialność we wszystkich tych przypadkach. Wykonawca wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające z uszkodzenia lub oszustwa spowodowanego przez Nabywcę kosztem osób trzecich.
Składając zamówienie, Nabywca oświadcza, że posiada wszystkie prawa niezbędne do realizacji zamówienia w odniesieniu do przedmiotu przeniesionego zamówienia, tym samym zwalniając Wykonawcę z wszelkich roszczeń strony trzeciej z tytułu naruszenia praw autorskich, prywatności lub innej ochrony prawnej.
Oświadczenie: W celu uregulowania wszelkich praktyk nieobjętych niniejszym „Ogólnymi warunkami zamawiania zleceń drukowania” obowiązują zasady OWH określone przez Nordtek Packaging Ltd. (Kliknij tutaj, aby uzyskać GTC.)