Polityka prywatności

Dziękujemy za dostęp do strony internetowej All In Packaging ("Strona") obsługiwanej przez Nordtek Packaging Ltd.. Szanujemy Twoją prywatność i chcemy chronić Twoje dane osobowe. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności.


Polityka dotycząca ochrony danych

Polityka dotycząca ochrony danych

Tworząc nasze wytyczne, wzięliśmy pod uwagę w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia ("Ogólne rozporządzenie o ochronie danych" lub "RODO") oraz Ustawy CXII z 2011 r. o samostanowieniu informacyjnym i wolności informacji ("Ustawa o ochronie prywatności"), Ustawy V z 2013 r. o Kodeksie cywilnym ("Kodeks cywilny"), a ponadto Ustawy XLVIII o podstawowych wymogach i niektórych ograniczeniach komercyjnych działań reklamowych ("Ustawa o reklamie"). 
Wytyczne dotyczące ochrony danych opisują sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i (w niektórych przypadkach) przekazujemy dane osobowe. Niniejsze wytyczne opisują również środki, jakie podejmujemy w celu ochrony danych osobowych naszych użytkowników. Wytyczne zawierają również nasze możliwości w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i publikowania danych osobowych
Niniejsze wytyczne dotyczące ochrony danych zostały opublikowane na stronie internetowej All in Packaging. Niniejsze wytyczne niekoniecznie mają zastosowanie do gromadzenia danych osobowych w trybie offline. Szczegółowe informacje na temat danych zarządzanych offline można znaleźć poniżej.
Nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron internetowych, które nie są obsługiwane przez Usługodawcę, ale do których link znajduje się na Stronie internetowej, ani za te strony internetowe, które kierują do stron internetowych All in Packaging.
Definicje
"dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
"przetwarzanie" oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
"administrator" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego
"podmiot przetwarzający" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora; "zgoda osoby, której dane dotyczą" oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
"dane wrażliwe" oznaczają dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub narodowość, poglądy polityczne i przynależność do partii politycznych, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych oraz dane osobowe dotyczące życia seksualnego, dane osobowe dotyczące zdrowia, uzależnień patologicznych lub karalności (definicja z ustawy o ochronie prywatności)
"dane genetyczne" oznaczają dane osobowe odnoszące się do odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które dostarczają unikalnych informacji na temat fizjologii lub zdrowia tej osoby fizycznej i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od danej osoby fizycznej
 "dane biometryczne" oznaczają dane osobowe będące wynikiem specjalnego przetwarzania technicznego, odnoszące się do cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej, które umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby fizycznej, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne "naruszenie ochrony danych osobowych" oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
Powyższe definicje są stosowane przez RODO. Tekst RODO jest dostępny pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG.
Powyższa lista jest niekompletna, więc jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.Informacje, gromadzenie i wykorzystywanie danych
1. Gromadzenie informacji i danych
Gromadzimy dane naszych użytkowników na różne sposoby, aby zapewnić im najbardziej efektywne i spersonalizowane usługi.
Na przykład: wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników do:
·      ułatwienie użytkownikom korzystania z naszych witryn poprzez jednokrotne podanie danych
·      szybkie znajdowanie informacji o naszych produktach i usługach
·      dostarczanie takich treści, które są najbardziej odpowiednie dla naszych użytkowników
·      powiadamianie użytkowników o nowościach i informacjach dotyczących naszych produktów i usług
Informujemy naszych użytkowników, że w trakcie przetwarzania nie gromadzimy, nie przechowujemy ani nie przekazujemy w żaden sposób żadnych danych wrażliwych, genetycznych ani biometrycznych naszych użytkowników.
Dane podmiotu przetwarzającego dane (dostawcy usług hostingowych) wykorzystywane do przetwarzania danych:
Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Zarejestrowana siedziba: 1116 Budapest, Sáfrány u. 6.
Adres do korespondencji: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Numer rejestracyjny spółki: 01-09-914549
Numer podatkowy: 14671858-2-43
Telefon: +36 70 362 4785
Reprezentowany przez: Atiyeh Nabil managing director individually

(a) Rejestracja i zamówienie
Rejestracja w Witrynie jest opcjonalna, użytkownicy mogą składać zamówienia bez rejestracji, jednak rejestracja może ułatwić i przyspieszyć kolejne zamówienia użytkowników. Do rejestracji wymagamy jedynie podania adresu e-mail użytkownika oraz ustawienia hasła i jest to wszystko, czego potrzebujemy od naszych użytkowników, aby utworzyć osobiste konto użytkownika. Po rejestracji wysyłamy wiadomość e-mail do naszych użytkowników na podany adres, za pomocą którego można i należy potwierdzić rejestrację. Aby zapewnić, że tylko użytkownik może uzyskać dostęp do zawartości swojego konta, musimy być w stanie jednoznacznie go zidentyfikować podczas wizyty na stronie, dlatego wysłanie wiadomości e-mail po rejestracji ma na celu uniemożliwienie nieautoryzowanym użytkownikom utworzenia konta użytkownika w imieniu innej osoby. Nasze zobowiązanie wynikające z RODO stanowi również, że nie będziemy gromadzić innych danych osobowych od użytkownika w celu rejestracji niż adres e-mail użytkownika.
Po rejestracji w ramach konta osobistego dostępna jest funkcja, za pomocą której użytkownik może wprowadzić i zapisać swoje dane osobowe w celu ułatwienia lub przyspieszenia późniejszych zamówień, dzięki czemu dane te są automatycznie wypełniane przez użytkownika podczas kolejnych zamówień. Dane, które można opcjonalnie zapisać, oraz dane wymagane do zamówień są takie same i obejmują: nazwisko i imię użytkownika, adres dostawy i adres rozliczeniowy, numer telefonu i adres e-mail. Używamy adresu e-mail użytkownika podanego podczas rejestracji do kontaktu w sprawie dostawy zamówienia, dlatego nie wymagamy go dwukrotnie. Używamy tych informacji, aby móc wystawiać faktury i realizować zamówienia, komunikować się z użytkownikami w sprawie zamówień, a także do wewnętrznych celów marketingowych. Jeśli wystąpi problem podczas realizacji zamówienia, wykorzystujemy te dane osobowe do skontaktowania się z użytkownikiem.
Jeśli użytkownik podał swoje dane w ramach konta osobistego, przetwarzamy te dane jako administrator za zgodą użytkownika do momentu wycofania zgody, a mianowicie usunięcia ich z konta. Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, natychmiast usuniemy dane w sposób nierozpoznawalny i uniemożliwimy ich odzyskanie. Wyjątkiem od usunięcia jest sytuacja, w której użytkownik złożył zamówienie, w którym to przypadku dane są nadal przetwarzane po dostarczeniu zamówienia do momentu wygaśnięcia okresu gwarancyjnego dotyczącego zamówionego produktu pod warunkiem, że przetwarzanie jest konieczne zgodnie z kontraktem.
Przepisy RODO nie pozwalają nam na przetwarzanie danych dzieci poniżej 16 roku życia za ich własną zgodą. Ponieważ nie mamy ani możliwości technicznych, ani możliwości wynikających z RODO, aby sprawdzić wiek naszych użytkowników, filtrowanie jest możliwe tylko poprzez żądanie oświadczenia naszych użytkowników podczas rejestracji, kiedy muszą zaznaczyć pole wyboru i zadeklarować, że mają ukończone 16 lat. Złożenie tej deklaracji jest obowiązkiem użytkownika, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jej ważność. Uprzejmie prosimy użytkowników w wieku poniżej 16 lat, którzy chcieliby korzystać z naszych usług, o zwrócenie się o pomoc do rodziców lub innych opiekunów prawnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku dobrowolnego podania danych w ramach konta osobistego jest zgoda użytkownika (RODO art. 6. Sekcja (1) punkt a)), a w związku z zamówieniem jest to wykonanie umowy (RODO art. 6. Sekcja (1) Punkt b))

(b) Adresy e-mail:
Na naszej stronie internetowej zapewniamy użytkownikom kilka możliwości podania nam swojego adresu e-mail w celach obejmujących między innymi rejestrację na stronie internetowej i żądanie powiadomień o nowych produktach, ofertach specjalnych, wysyłanie biuletynów i powiadomień o innych ofertach specjalnych.
Podstawą przetwarzania adresu e-mail jest w większości przypadków (subskrypcja biuletynu, prośba o marketingowe lub informacyjne wiadomości e-mail) zgoda użytkownika, o którą użytkownik jest zawsze pytany oddzielnie i w odniesieniu do każdego celu, zazwyczaj poprzez zaznaczenie pola wyboru. Jeśli podstawą przetwarzania adresu e-mail jest zgoda użytkownika (przetwarzanie adresu e-mail związanego z zamówieniem nie jest takim przypadkiem), użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę, klikając przycisk "anuluj subskrypcję" na końcu wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika lub użytkownik może powiadomić nas o takim żądaniu pod adresem [email protected].

(c) Pliki cookie i inne metody techniczne
Podobnie jak inne strony internetowe, nasza witryna również wykorzystuje pliki cookie i inne podobne metody internetowe (sygnały przechwytywania danych) w celu przyspieszenia i ułatwienia nawigacji w witrynie. Ponadto używamy ich do rozpoznawania naszych użytkowników i udzielania im dostępu do ich uprawnień oraz do statystycznego śledzenia ich aktywności w witrynie (nie jest to szpiegowanie naszych użytkowników, używamy tego na przykład do pomiaru czasu spędzanego przez użytkownika w witrynie). Za pomocą plików cookie możemy gromadzić skumulowane (nieosobowe) dane, dzięki którym jesteśmy w stanie określić, które podstrony i które produkty w Witrynie są popularne, dzięki czemu możemy rozwijać witrynę w taki sposób, aby lepiej odpowiadała potrzebom naszych użytkowników.
Na stronie internetowej można znaleźć kilka rodzajów plików cookie, z których każdy służy innemu celowi. Można wyróżnić następujące rodzaje plików cookie:
Niezbędne pliki cookie: są to zazwyczaj małe pakiety danych, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i które pomagają w działaniu stron internetowych. Są one niezbędne do zapewnienia naszym użytkownikom szybkiej, nowoczesnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej. Bez nich Witryna działałaby wolniej lub nawet nie działałaby wcale
Funkcjonalne pliki cookie: za pomocą funkcjonalnych plików cookie zapamiętujemy te drobne szczegóły, takie jak sposób, w jaki użytkownik ostatnio opuścił witrynę, aby po powrocie znalazł wszystko dokładnie tak samo, jak zostało opuszczone.
Statystyczne i marketingowe pliki cookie: służą do poznawania różnych nawyków użytkowników. Pomagają one twórcom stron internetowych lepiej zrozumieć, co działa, a co nie, dzięki czemu mogą odpowiednio rozwijać stronę internetową, aby zaspokoić potrzeby użytkowników. Pomagają również dowiedzieć się, dlaczego dana reklama lub komunikacja jest skuteczna, a inna nie. Pokazuje czas spędzony na stronie lub sposób, w jaki użytkownik dotarł do witryny. Wiedząc o tym, można opracować strukturę, działanie strony internetowej, co pomaga w dalszym rozwoju strony internetowej, która jest jeszcze lepiej dostosowana do nawyków odwiedzających i jest jeszcze wygodniejsza w użyciu. Daje nam to obraz tego, z jakiego rodzaju urządzeń korzystają użytkownicy, z jakiej lokalizacji geograficznej intensywność odsłon witryny w zależności od pory dnia i jak kształtują się trendy ponownych odwiedzin, z jakich stron użytkownicy są kierowani do witryny.
Oprócz powyższych możemy rozróżnić pliki cookie, które są przeznaczone tylko na jedną sesję i tymczasowe pliki cookie. Jednosesyjne pliki cookie są przechowywane tylko do momentu zamknięcia przeglądarki przez użytkownika. Tymczasowe pliki cookie przechowywane później nie są automatycznie usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki. Ale dlaczego tam pozostają, co jest w tym dobrego? Cóż, takie tymczasowe pliki cookie to te, które pomagają przyspieszyć działanie witryny lub te, które zapamiętują ustawienia ustawione przez użytkownika na stronie internetowej.
Jak można usunąć pliki cookie i jak je wyłączyć:
Jeśli na podstawie powyższego nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, możesz je wyłączyć. Sposób wyłączenia plików cookie zależy od przeglądarki używanej przez użytkownika i można to zrobić na różne sposoby.
W przypadku najpopularniejszych przeglądarek metodę wyłączania plików cookie można znaleźć poniżej:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu-hu&p=cpn_cookies
Firefox:  https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
Internet
Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Jeśli użytkownik nie wyłączy korzystania z plików cookie, wyraża zgodę na ich używanie i przechowywanie podczas przeglądania naszej witryny za pomocą swojego urządzenia. W przypadku wyłączenia plików cookie należy pamiętać, że może to spowodować niedostępność niektórych funkcji Witryny i spowolnić jej działanie.
(i) Pliki cookie to informacje przechowywane przez przeglądarkę w formie pisemnej na dysku twardym urządzenia. Większość przeglądarek zazwyczaj automatycznie akceptuje pliki cookie. Użytkownik ma możliwość ustawienia swojej przeglądarki tak, aby odrzucała automatyczną akceptację plików cookie lub usuwała pliki cookie z dysku twardego, ale jeśli użytkownik to zrobi, nie będzie mógł uzyskać dostępu do niektórych części Witryny.
Musimy używać plików cookie, aby umożliwić wybór produktu i umieszczenie go w koszyku oraz dokonanie zakupu. Jeśli to zrobisz, będziemy przechowywać historię przeglądania i Twoje zakupy. Pliki cookie Witryny nie są w stanie uzyskać dostępu do dysku twardego urządzenia użytkownika i zbierać z niego poufnych informacji. Nasze pliki cookie nie są programami szpiegującymi.
(ii) Sygnały przechwytywania danych dostarczają pliki cookie i pomagają ustalić, czy Witryna była odwiedzana, a jeśli tak, to ile razy. Przykład: elektroniczny obraz na stronie, taki jak baner, może funkcjonować jako sygnał przechwytywania danych.
(iii) Możemy korzystać z pomocy osób trzecich w celu dostosowania treści naszej Witryny do użytkowników lub publikowania reklam w naszym imieniu. Firmy te wykorzystują pliki cookie i sygnały przechwytywania danych do pomiaru skuteczności reklamy (np. które strony zostały odwiedzone, które produkty zostały zakupione i w jakiej ilości). Informacje gromadzone przez strony trzecie za pomocą plików cookie i sygnałów przechwytywania danych nie są powiązane z danymi osobowymi i informacjami gromadzonymi przez nas.
(iv) Na przykład Facebook gromadzi pewne informacje za pomocą plików cookie i sygnałów przechwytywania danych, które określają, które strony zostały odwiedzone lub które produkty zostały zakupione. Należy pamiętać, że informacje gromadzone przez pliki cookie Facebooka i sygnały przechwytywania danych nie są powiązane z danymi osobowymi i informacjami gromadzonymi przez nas.
(d) Pliki dziennika:
Podobnie jak w przypadku większości stron internetowych, serwer Strony automatycznie rozpoznaje adres URL, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do strony. Adres IP, dostawca Internetu i data/miejsce mogą być rejestrowane przez nasz system w celach administracyjnych, aby sprawdzić status zamówienia lub w celu wsparcia naszych wewnętrznych działań marketingowych i rozwiązywania problemów systemowych. (Adres IP może wskazywać lokalizację urządzenia w Internecie)
(e) Czat    
W Witrynie użytkownicy mają możliwość zadawania nam pytań za pośrednictwem rozmowy na żywo (czatu) dotyczącej działania i korzystania z Witryny, ogólnych informacji na temat zamówień, wysyłki lub innych istotnych okoliczności. Chcielibyśmy zwrócić uwagę użytkowników, że platforma ta służy wyłącznie do udzielania odpowiedzi na ogólne pytania, dlatego uprzejmie prosimy użytkowników o nieprzekazywanie w ten sposób żadnych danych osobowych ani informacji naszym pracownikom. Chociaż nie rejestrujemy ani nie przechowujemy danych osobowych podanych przez użytkownika w oknie czatu, jednak jeśli użytkownik podaje dane osobowe, robi to na własne ryzyko, nie możemy brać za to odpowiedzialności.
Pragniemy poinformować naszych użytkowników, że usługa czatu na Stronie jest świadczona dla nas przez zewnętrznego dostawcę usług:www.tawk.to, tawk.to (SMS SIA) #6 - 8 Tirgoņu iela Riga, Łotwa, LV-1050, [email protected]

Chcielibyśmy zwrócić uwagę naszych użytkowników, że ponieważ nie mamy wpływu na ważność i dokładność udostępnionych nam danych osobowych, odpowiedzialność za nie ponosi użytkownik. Jeśli użytkownik podał fałszywe lub niedokładne dane, wyłączamy naszą odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia lub szkody z tego wynikające. Jeśli użytkownik zauważy, że podał niedokładne dane osobowe, ma możliwość poprawienia lub zmodyfikowania takich danych. Jeśli użytkownik zauważy to ostatnie, dane mogą zostać poprawione w ramach konta osobistego lub jeśli dane zostały podane w związku z zamówieniem, użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić nas o tym fakcie za pośrednictwem dowolnego z naszych punktów kontaktowych, abyśmy mogli jak najszybciej poprawić lub zmodyfikować podane dane lub (jeśli dotyczy) w celu umożliwienia nam przekazania poprawionych danych naszemu partnerowi (np. kurierowi) realizującemu zamówienie/dostawę.
Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę naszych użytkowników, że jeśli użytkownik w jakikolwiek sposób poda dodatkowe dane osobowe, o które nigdy nie prosiliśmy, natychmiast i nieodwołalnie usuniemy takie dane i uczynimy je nierozpoznawalnymi oraz wykluczamy naszą odpowiedzialność za takie dane, które zostały nam udostępnione przez użytkownika dobrowolnie i bez naszej prośby.

2.   Wykorzystywanie informacji i przekazywanie danych
(a( Użytek wewnętrzny
Wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w celu realizacji zamówienia i zapewnienia obsługi klienta dla naszych użytkowników. Ponadto możemy wykorzystywać je wewnętrznie do ulepszania treści i układu naszych stron oraz do rozwijania naszej działalności marketingowej (promowania naszych produktów i usług) oraz do określania umieszczania ogólnych informacji dla naszych klientów na rynku. Aby ułatwić takie wykorzystanie i wykorzystanie opisane w punkcie 2 niniejszej sekcji, możemy udostępniać te informacje spółkom stowarzyszonym i zależnym pod kontrolą i nadzorem Nordtek Packaging. Dane mogą być jednak przekazywane wyłącznie za uprzednią wyraźną zgodą użytkownika.
(b) Komunikacja z użytkownikami
Używamy również danych osobowych do komunikowania się z naszymi użytkownikami w związku z Witryną, ich zamówieniami lub dostawą zamówień. Możemy wysłać wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji. W rzadkich przypadkach możemy wysyłać wiadomości lub oświadczenia dotyczące naszych usług (np. gdy nasze usługi są tymczasowo zawieszone lub gdy wymagana jest konserwacja systemu).
Możemy poprosić o adres e-mail użytkownika podczas rejestracji na naszych stronach internetowych lub jeśli użytkownik poprosi o powiadomienie o nowych produktach lub zapisze się do naszego newslettera lub chciałby otrzymywać informacje o naszych innych ofertach specjalnych. Jeśli użytkownik udostępni nam swój adres e-mail, wykorzystamy go do dostarczenia mu informacji.W każdym przypadku dajemy naszym użytkownikom możliwość rezygnacji z subskrypcji naszych przyszłych wiadomości e-mail. (patrz: część dotycząca rezygnacji z subskrypcji poniżej). Ponieważ czasami musimy komunikować się z użytkownikami w związku z zamówieniami, rezygnacja z subskrypcji wiadomości e-mail związanych z zamówieniem nie jest możliwa.
(c) Użytek zewnętrzny
Dążymy do zapewnienia naszym użytkownikom doskonałych i różnorodnych usług. Nie sprzedajemy, nie dzierżawimy ani w żaden inny sposób nie handlujemy ani nie publikujemy danych osobowych i informacji finansowych naszych użytkowników. Tylko Usługodawca i spółka zależna Usługodawcy, Nordtek Imexco Kft. (seat: 2161 Csomád, Verebeshegy utca 11., rejestracja spółki nr.: 13-09-163449, nr VAT.: 12244692-2-13, reprezentowany przez: dyrektorów Nádor Attila i Berta István. Dane następująco- e-mail: [email protected], tel.: +36 1 363 1447, +36 1 256 1952, fax: +36 1 363 06 66) ma dostęp do takich danych.
(i) Jak większość sprzedawców internetowych, w niektórych przypadkach zwracamy się również do innych podmiotów, aby świadczyły nam określone usługi związane z różnymi zadaniami. Kiedy przekazujemy dane osobowe takim usługodawcom, robimy to, aby umożliwić im prawidłowe wykonanie ich zadań. Na przykład: aby dostarczyć zamówiony produkt naszym klientom, musimy udostępnić pewne informacje. Współpracujemy ze stronami trzecimi (takimi jak DHL, UPS, FedEx), aby zapewnić dostawę paczek lub otrzymywać informacje zwrotne na temat naszych usług i jakości usług partnera. Na przykład podczas korzystania z usług kurierów przekazujemy im pewne informacje, które są niezbędne do rozpoznania naszych użytkowników i realizacji dostawy, takie jak imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail i numer telefonu. Informujemy naszych użytkowników o osobie i danych kontaktowych naszego partnera, który realizuje dostawę, a zatem komu dane użytkownika zostaną przekazane w celu wykonania umowy.
(ii) Aby pomóc naszym klientom w zakupie produktów i zapewnić obsługę klienta, czasami użytkownicy muszą podać swoją kartę bankową lub inne informacje dotyczące płatności dostawcom usług finansowych oraz podmiotom przetwarzającym i wystawiającym karty bankowe. Gdy użytkownik inicjuje płatność online, przekierowujemy go na stronę dostawcy usług finansowych, a użytkownik przekazuje swoje informacje o płatności bezpośrednio dostawcy usług finansowych (korzystamy z PayPal i Wirecard), więc nie przechowujemy ani nie przetwarzamy takich danych. Więcej informacji na temat płatności znajduje się poniżej.
(iii) Udostępnianie danych osobowych może nastąpić na żądanie organów ścigania w celu przeprowadzenia dochodzenia lub na podstawie wezwania sądowego lub nakazu lub w każdym innym przypadku, w którym jesteśmy prawnie zobowiązani do udostępnienia danych osobowych. Dane osobowe mogą być udostępniane, gdy zachodzi potrzeba obrony naszych praw lub egzekwowania zobowiązań użytkownika wynikających z naszych Ogólnych Warunków Handlowych (OWH) lub gdy musimy chronić się przed innymi. Na przykład: możemy udostępniać informacje w celu zmniejszenia ryzyka oszustwa lub jeśli ktoś użyje lub spróbuje użyć takich informacji do nielegalnych lub w inny sposób oszukańczych działań.
(iv) Nie będziemy sprzedawać (ani w inny sposób handlować lub dzierżawić) danych osobowych firmom. Może się jednak zdarzyć, że przejmiemy inne firmy lub połączymy się z innymi firmami, w którym to przypadku będziemy musieli udostępnić wszystkie nasze aktywa, w tym dane. W takim przypadku udostępnianie informacji innym firmom będzie zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i naszymi wytycznymi dotyczącymi ochrony danych.
(v) Inne informacje nieosobowe (takie jak liczba dziennych odwiedzających witrynę lub ilość zamówień brutto w danym dniu) mogą być udostępniane innym stronom trzecim, na przykład firmom reklamowym. Udostępnianie takich informacji nie umożliwia jednak identyfikacji konkretnego użytkownika.
(vi) Użytkownicy mogą przeglądać i edytować swoje dane osobowe po zalogowaniu się na naszych stronach internetowych po kliknięciu menu Mój profil. Jeśli użytkownik zażąda usunięcia swoich danych osobowych, powinien to zrobić, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Następnie dane zostaną usunięte z naszego systemu, o czym użytkownik otrzyma informację zwrotną w wiadomości e-mail.
Płatności
Informujemy naszych użytkowników, że płatność jest możliwa na trzy sposoby:
·         Przelew bankowy
·         PayPal
·         Wirecard
Niezależnie od tego, jaką metodę płatności wybierze użytkownik, co do zasady nie przechowujemy i nie przetwarzamy informacji o płatnościach. Przetwarzanie informacji o płatnościach może mieć miejsce tylko w jednym przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu musimy zainicjować zwrot pieniędzy dla użytkownika. W takim przypadku przetwarzamy informacje o płatności (numer konta bankowego) tylko za uprzednią zgodą użytkownika, która jest niezbędna do dokonania zwrotu pieniędzy. Po dokonaniu zwrotu ostatecznie i nieodwołalnie usuwamy takie dane.
WKorzystamy z PayPal (nazwa firmy: PayPal Holdings Inc., siedziba: 2211 North First Street, San Jose, CA 95131, Stany Zjednoczone Ameryki, numer rejestracyjny: C3842984, telefon: 1-408-967-7400, faks: 1-302-655-5049, strona internetowa: www.paypal.com, reprezentowana przez: Daniel H. Schulman jako dyrektor) a Wirecard (nazwa spółki: Wirecard Central Eastern Europe GmbH, siedziba: Reininghausstraße 13a, 8020 Graz, Austria, numer rejestracyjny: FN 195599, reprezentowaną przez: Roland Toch, Michael Santner, Curt Chadha jako dyrektorzy zarządzający, telefon: +43 316 813681-1400, fax: +43 316 813681-1203, e-mail: [email protected], web: www.wirecard.hu).Użytkownik nie przekazuje nam swoich informacji dotyczących płatności, ale bezpośrednio do PayPal lub Wirecard za pośrednictwem wbudowanego modułu oprogramowania (wtyczki) na stronie internetowej lub po przekierowaniu na stronę dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji na temat działania i ochrony danych PayPal i Wirecard można znaleźć na stronach www.paypal.com i www.wirecard.hu.

Ochrona danych osobowych
Nasza witryna internetowa obejmuje fizyczne, elektroniczne i administracyjne metody i procesy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, na przykład szyfrowanie SSL w celu ochrony płatności inicjowanych za pośrednictwem naszej witryny. Używamy również szyfrowania SSL w celu ochrony danych osobowych naszych użytkowników online i podejmujemy wiele wysiłków, aby chronić dane w naszych obiektach
Dostęp do danych osobowych naszych użytkowników jest ograniczony. Tylko ci z naszych pracowników uzyskują do nich dostęp, których praca i zadania tego wymagają. W celu ochrony naszych komputerów i innego sprzętu komputerowego korzystamy z usług strony trzeciej. Wierzymy, że nasze protokoły bezpieczeństwa są odpowiednie. Na przykład: gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych witryn, uzyskuje dostęp do takich serwerów, które znajdują się w bezpiecznym środowisku fizycznym w zamkniętym pomieszczeniu i których oprogramowanie jest chronione zaporami ogniowymi. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby spełnić standardy przemysłowe w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować pełnej ochrony. 100% skuteczne zabezpieczenie niestety nie istnieje ani w środowisku online, ani offline.
Usuwanie/korekta danych użytkownika, uprawnienia użytkownika
Czas przetwarzania danych i termin ich usunięcia: Zgodnie z zasadami określonymi w RODO przetwarzamy dane osobowe użytkowników przez najkrótszy możliwy okres. W przypadku złożenia zamówienia przechowujemy dane osobowe do czasu wygaśnięcia przewidzianego prawem okresu gwarancji związanego z zamówionym produktem, w przypadku subskrypcji newslettera do czasu rezygnacji z subskrypcji, a w przypadku rejestracji do czasu usunięcia konta użytkownika przez użytkownika.
Na żądanie a) poprawiamy, aktualizujemy dane osobowe b) nie wysyłamy wiadomości e-mail do użytkowników i/lub c) wyłączamy konto użytkownika, aby nie można było zainicjować zakupu za jego pośrednictwem d) jeśli użytkownik zażąda usunięcia swoich danych osobowych, może o to poprosić, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Powiadomimy użytkownika e-mailem o spełnieniu jego żądania.
Użytkownicy mają możliwość zgłoszenia takiego żądania telefonicznie lub pocztą elektroniczną pod numerem telefonu: +44 14 03 887 124 lub e-mail: [email protected] (oprócz tych kontaktów żądania mogą być inicjowane przez kontakty [e-mail lub telefon] można znaleźć na innych krajowych stronach internetowych).
Prosimy o nieprzesyłanie danych karty bankowej ani innych wrażliwych danych pocztą elektroniczną.
Użytkownik ma między innymi następujące - również wymienione w RODO - prawa dotyczące przetwarzania jego danych osobowych:
prawo do wycofania zgody: zgoda udzielona przez użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie, jednak nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem; dostęp do danych osobowych: użytkownicy mają prawo do uzyskania od nas informacji zwrotnej na temat tego, czy ich dane są przez nas przetwarzane, a ponadto do żądania informacji na temat faktów wyszczególnionych w art. 15 ust. 1 RODO;Prawo do sprostowania: użytkownicy mają prawo do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych, które ich dotyczą, a także do uzupełnienia niekompletnych danych; prawo do usunięcia danych: użytkownicy mają prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących ich danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 RODO.; prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownicy są również uprawnieni do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jedna z podstaw wymienionych w art. 18 ust. 1 RODO; prawo do przenoszenia danych: użytkownicy mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe ich dotyczące, które dostarczyli administratorowi, oraz mają prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Usługodawca prosi swoich użytkowników, aby nie korzystali z powyższych praw wbrew ich intencjom, ale tylko wtedy, gdy ma ważną podstawę lub faktycznie istnieje jeden z warunków określonych w RODO.
Gromadzenie danych offline, wykorzystywanie, publikowanie i przesyłanie dalej Jak można się od nas spodziewać, większość danych gromadzimy za pośrednictwem naszej Witryny. Niniejsze wytyczne mają zastosowanie przede wszystkim do danych osobowych gromadzonych online. Możemy jednak gromadzić dane osobowe offline, np: gdy ktoś do nas dzwoni. W takim przypadku staramy się maksymalnie chronić dane osobowe. Jeśli ktoś chce złożyć zamówienie lub zadać pytanie przez telefon, prosimy tylko o takie dane osobowe, których naprawdę potrzebujemy, aby maksymalnie wywiązać się z naszych obowiązków.Gdy musimy przechowywać dane lub informacje (takie jak informacje o zamówieniu), rejestrujemy je w naszej bazie danych za pośrednictwem kanałów SSL (więcej informacji można znaleźć w części Ochrona danych).
Gdy otrzymujemy dane lub informacje za pośrednictwem faksu, otrzymany dokument jest przechowywany w zamykanej szafce, a jeśli już go nie potrzebujemy, niszczymy go za pomocą niszczarki. Dane mogą być wysyłane i odbierane przez nas na wiele sposobów offline (np. ktoś pisze do nas list, który zawiera adres zwrotny), ale niniejsze wytyczne nie mogą regulować i nie są w stanie przewidzieć wszystkich możliwych sposobów. Staramy się, aby przetwarzanie, wykorzystywanie, publikowanie i przekazywanie danych offline było takie samo jak nasza praktyka online.
Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Naruszenie danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób. Naruszenie ochrony danych osobowych zgłaszamy właściwemu organowi bez zbędnej zwłoki i w miarę możliwości w ciągu 72 godzin od powzięcia wiadomości o naruszeniu ochrony danych osobowych.
Jeśli naruszenie ochrony danych osobowych może wiązać się z wysokim ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych, bez zbędnej zwłoki powiadamiamy również klientów o naruszeniu ochrony danych osobowych.
Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych, nasi użytkownicy mogą również skontaktować się z następującym organem.
Krajowy organ ds. ochrony danych i wolności informacji
Siedziba: 1125 Budapeszt, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Węgry
·         Adres do korespondencji: 1530 Budapest, PO box: 5.
·         Telefon: +36-1/39-11-400
·         E-mail: [email protected]
·         Strona: www.naih.hu
Aktualizacja wytycznych dotyczących ochrony danych
W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian lub aktualizacji w naszych wytycznych dotyczących ochrony danych, informujemy o tym na naszych stronach internetowych, aby nasi użytkownicy byli na bieżąco w zakresie przetwarzania, wykorzystywania, publikowania i przekazywania danych osobowych. Poza tym zalecamy również okresowe zapoznawanie się z wytycznymi, aby być świadomym możliwych zmian i aktualności wytycznych.
Niniejsze wytyczne dotyczące ochrony danych są dostępne w kilku wersjach językowych, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności między tekstami rozstrzygająca jest wersja angielska. 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +44 14 03 887 124 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] (poza tymi kontaktami prośby można kierować na adresy [e-mail lub telefon] znajdujące się na innych krajowych stronach internetowych.)