info@allinpackaging.pl +48 22 307 2959

Ogólne warunki sprzedaży

I. Ogólne warunki

"All In Packaging" sklep internetowy  jest obsługiwany przez Nordtek Packaging Ltd., Nordtek Packaging Ltd. (77 High Street, Littlehampton BN17 5AG, England, UK VAT No.: GB163835004) będzie określany jako "dostawca".
 
"Klient" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która jest zobowiązana do odbioru towarów i zapłacenia za zakupu, niezależnie od tego czy uzna transkacje  na własny rachunek i na własne ryzyko lub na rachunek i na ryzyko innej osoby.
 1. Niniejsze Ogólne warunki umowne sprzedaży są ważne dla wszystkich umów bieżących i umów zawartych w przyszłości i innych usług kontraktowych świadczonych jeżeli strony nie nastąpi odrębne porozumienie.
 2. Umowa sprzedaży wchodzi w życie gdy Dostawca potwierdził na piśmie zamówienie. Zamówienie będzie dokonane w momencie dostawy, jeżeli data dostawy zamówionego towaru nastąpi przed datą potwierdzenia.
 3. Dane odnośnie właściwości, procentu zawartości, proporcji mieszania produktu podane przez Dostawcę powinny być uwzględnione jako przybliżona wartość średnia.
 4. Zdjęcia umieszczone przy produktach mogą odbiegać od faktycznego wyglądu konkretnego towaru, co w żadnym wypadku nie zmniejsza jego wartości handlowej.
 5. Przed złożeniem większego zamówienia kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia kompatybilności nabytego produktu oraz materiału innych produktów własnych mających jakiekolwiek połączenie z produktem Dostawcy.
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu. Umieszczenie informacji o produkcie na stronie internetowej dostawcy nie jest równoznaczne z jego dostępnością.
 7. Przy składaniu zamówienia od dostawcy i odbierania późniejszego potwierdzenia zamówienia, umowa dostawy jest tworzona automatycznie i wtedy następuje prawne porozumienie pomiędzy obiema stronami.

 


II. Reklamacja, odpowiedzialność w przypadku nienależytego wykonania

 1. Dostawca lub pełnomocnik Dostawcy podaje oferowany produkt starannej kontroli jakości. Do obowiązków kupującego należy bezzwłoczne sprawdzenie produktu po jego otrzymaniu. Zastrzeżenia dotyczące braku w ilości, wadliwości towaru, niedoskonałości zewnętrznej i gwarantowanych właściwości wewnętrznych będą akceptowane przez Dostawcę, jeże li Kupujący zawiadomi Dostawcę w ciągu 3 dni roboczych od dnia odbioru.

  1.a.Klient powinien sprawdzić higieniczną i mikrobiologiczną zgodność zamówionego towaru w ciągu 15 dni od otrzymania przesyłki. Reklamacje dotyczące higieny oraz drobnoustrojów będą przyjmowane wyłącznie przez dostawcę w ciągu 15 dni.
   
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji Dostawca odbierze lub wymienieni produkt uszkodzony na produkt bez zarzutu lub zaproponuje rabat Kupującemu. Dostawcy przysługuje prawo do wykonania naprawy.
 3. Jeżeli Kupujący uniemożliwi Dostawcy potwierdzenie reklamacji lub nie przekaże danego produktu do dyspozycji Dostawcy reklamacja nie zostanie uwzględniona.
 4. Odpowiedzialność Dostawcy za szkody wyrządzone Kupującemu (niezależnie od podstaw prawnych) jest ograniczona do wartości zamówienia, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie było przyczyną szkody.
 5. Przycinanie rurek - warunki współpracy.
  Jednostką miary we wszystkich przypadkach przycinania rurek są milimetry. W trakcie dopasowywania rozmiaru rurki, długość powinna być mierzona od uszczelki (FBOG), chyba że w danych technicznych podana jest inna wartość, taka jak długość rurki liczona od dozownika.
  Dopasowywanie produktu wykonywane jest ręcznie przez naszych pracowników fizycznych. Czas dostawy jest uzależniony od rodzaju i ilości zamówionych produktów. 
  Rurki są przycinane z dokładnością: FBOG +/- 2 mm.

  Dopasowywanie produktu wykonywane jest ręcznie przez naszych pracowników fizycznych. Czas dostawy jest uzależniony od rodzaju i ilości zamówionych produktów.

  Rurki są przycinane z dokładnością: FBOG +/- 2 mm.

 


III. Ceny

 1. Jeżeli strony nie postanowią inaczej ceny Dostawcy są cenami netto, ważne w siedzibie Dostawcy, zgodnie z warunkami Budapest EXW i powinny zawierać koszty towaru (w przypadku zakupu przez osobę prywatną na terenie Węgier i Unii, lub firm nie posiadających numeru EU VAT, podatek VAT zostanie doliczony)
 2. Dodatkowe koszty realizacji dostawy z nieprzewidzianych przyczyn, które nie zostały uwzględnione przez Stron przy tworzeniu cen, będą obciążać Kupującego, za wyjątkiem, jeżeli zostanie jednoznacznie udowodnione, że zostały one spowodowane wyłącznie przez Dostawcę.
 3. Jeżeli przekazanie towaru (koszt przewozu – obciążenie ryzykiem szkód itd.) uwzględnione zostało odrębnie przez Strony, na podstawie odrębnego standardu handlowego (DDU, CIF etc.) w takim przypadku uwzględnia się według porozumienia 2010. INCOTERMS.
 4. W przypadku, gdy Kupujący jest w posiadaniu dokumentów zwalniających go od cła i podatku od towarów i usług, ma on obowiązek przekazać takie dokumenty Sprzedającemu w dniu złożenia zamówienia – niedopełnienie tego obowiązku zwalnia Dostawcę z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
 5. Jeśli podczas składania zamówienia w sklepie All In Packaging na skutek błędu technicznego zostanie naliczona niepoprawna cena, dostawca nie jest zobowiązany do dostarczenia zakupionych produktów ani wypłaty rekompensaty.  Za niepoprawną cenę uznaje się między innymi cenę znacznie odbiegającą od powszechnie uznanych standardów (na przykład wynoszącą „0,00”). W przypadku otrzymania ze strony sklepu informacji o konieczności korekty ceny, klient jest zobowiązany do rezygnacji z zamówienia danego produktu i przyjęcia zwrotu wpłaconej za niego kwoty. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz szczegółów produktu bez powiadomienia. Kupując w sklepie All In Packaging, klient wyraża akceptację tych warunków.
 6. Jeśli ceny zostaną niepoprawnie naliczone na skutek błędu technicznego podczas automatycznej kalkulacji kosztów w sklepie internetowym, dostawca zastrzega sobie prawo do anulacji błędnego zamówienia i modyfikacji ceny (dotyczy to zarówno cen produktów, jak i kosztów przesyłki). Zasada ta obowiązuje w przypadku każdego zamówienia, w którym zostanie wykryty błąd techniczny. W przypadku błędu technicznego klientowi nie przysługuje żadna forma rekompensaty ze strony dostawcy.

 


IV. Płatność i rozliczanie, zastrzeżenie prawa własności

 1. Zapłata powinna nastąpić do daty umownej w taki sposób, aby kwota zafakturowana została wpłacona na dany termin i była dostępna na koncie bankowym Dostawcy w dniu terminu płatności. Po wykonaniu przedpłaty Dostawca dostarczy produkt.
 2. Kwota fakturowana nie uwzględnia kosztów przelewu bankowego. W przypadku przelewu bankowego, koszty bankowe i inne koszty wynikające z zapłaty obciążają Kupującego.
 3. W przypadku niewywiązania się terminu płatności, dostawca będzie uprawniony do żądania odsetek za zwłokę. Domyślne oprocentowanie zaległości wynosi 8% plus bazowa stopa procentowa banku centralnego terytorium dostawcy. Dostawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia innych roszczeń odszkodowawczych.
 4. Towar stanowi całkowitą własność Dostawcy do momentu zapłaty całości kwoty. Jeżeli Kupujący będzie miał zaległe płatności, Dostawca zastrzega sobie prawo do odebrania towaru w odpowiednim terminie, w dniu wyznaczonym. Odebranie przez Dostawcę towaru od Kupującego nie oznacza odstąpienia od umowy.
 5. Dostawca jest upoważniony w każdym przypadku do zaządania przedpłaty lub inną gwarancje płatności w każdej fazie procesu dostawy. Kupujący spełni w/w potrzeb Dostawcy zapłatą lub innymi gwarancjami świadczonymi w odpowiedniej mierze do kwoty zapłaty.
 6. Klient zobowiązany jest do zabarania zamówionego towau od dostawcy  w ciągu 15 dni od otrzymania zgłoszenia. W przypadku, gdy klient nie odbierze towarów będących przedmiotem transakcji od  dostawcy w ciągu tych 15 dni, dostawca jest zatem uprawniony do wystawienia faktury na całą wartość kompletnego towaru. Dodatkowo, począwszy od 15 dnia dla klienta będzie naliczana  opłata magazynowania dla towarów, które pozostawiono bez podania przyczyny.

 


V. Terminy dostawy

 1. Terminy i daty dostawy będą postrzegane jako zrealizowane, jeżeli przedmiot umowy do terminu realizacji dostawy opuści magazyn Dostawcy lub miejsca załadunku. Za zwłokę w dostawie z przyczyny leżącej po stronie firmy spedycyjnej, kurierskiej, Dostawa nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Towar zostanie wysłany w momencie gdy kupujący spełnił wszystkie warunki potrzebne do wykonania dostawy. W przypadku dostawy z magazynu terminem dostawy są 4 dni robocze.
 3. Sprzedający nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą.
  • Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od Sprzedającego, w szczególności pożary, powódź i inne klęski żywiołowe, wojny, strajki, zamieszki, demonstracje, epidemie, embargo, przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców, energii i komponentów oraz inne nieprzewidziane zakłócenia, w szczególności skrócenie czasu pracy w fabrykach producentów produktów sprzedawanych przez Sprzedającego lub ich podwykonawców, przerwy w pracy, okoliczności leżące po stronie przewoźników, decyzje organów administracji publicznej, zmiany prawa, inne podobne okoliczności.
  • Okoliczności opisane powyżej zwalniają Dostawcę z odpowiedzialności.
 4. O zaistnieniu okoliczności stanowiącej przeszkodę Dostawca powinien bezzwłocznie zawiadomić Kupującego. Roszczenia z powodu zwłoki w wykonaniu lub nienależytego wykonania Kupujący jest upoważniony do roszczenia sumy odszkodowania wynoszącej najwyżej 5% ceny umownej, pod warunkiem rażącego zaniedbania Dostawcy.

 


VI. Dostawa

 1. W przypadku braku odrębnego porozumienia ryzyko powstania szkód przenosi się na Kupującego w momencie przekazania towaru spedytorowi, ale najpóźniej w chwili opuszczenia magazynu Dostawcy.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do +/- 2% odchyleń w ilości towaru. Jest to liczba zależna od produkcji i Kupujący zostanie o tym poinformowany.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do przedterminowej dostawy. Jeżeli nie postanowiono inaczej Dostawca jest uprawniony do dostawy etapowej według własnego uznania.
 4. Towar jest przewożony przez Dostawcę w opakowaniu, materiał opakowania będzie zafakturowany. Opłata ochrony środowiska od produktu zostanie zapłacone przez Dostawcę za materiał opakowania towaru przez niego sprzedany, opłatę od towaru winien zapłacić Kupujący.
 5. Podstawą dostawy jest próbka przetestowana przez Kupującego lub opis produktu, rysunek techniczny. Jeżeli Kupujący bez rozeznania, przetestowania i wiedzy zamówi nieodpowiedni produkt ponowi za niego pełną odpowiedzialność. W przypadku dostawy po wysłaniu próbki lub rysunku oraz akceptacji Warunków Sprzedaży, Kupujący nie ma prawa do roszczeń.
 6. Produkt zamówiony będzie dostarczony według zawsze obowiązującego przepisu standardu UE jakości lub w razie barku obowiązującego standardu, według norm produkcyjnych w odpowiedniej jakości.
 7. Dostawca dostarcza klientom bezpłatne próbki. Dostawca zastrzega sobie prawo do określenia liczby próbek dostarczonych za darmo, powiadamiając o tym wcześniej klienta. Jeśli klient już poprosił o bezpłatną próbkę danego produktu w poprzednim zamówieniu, jakiekolwiek dodatkowe próbki takiego samego produktu będą odpłatne (1 cena jednostkowa/sztukę).


VII. Zastrzeżenie prawa przemysłowego

 1. Dla wszelkich ofert cenowych, planów, opisów i innych dokumentów Dostawca zastrzega sobie prawa własności i ochrony prawa przemysłowego, te dokumenty mogą być ujawniane i udostępniane osobom trzecim jedynie za poprzednim zezwoleniem Dostawcy.
 2. Jeżeli Dostawca dostarczył produkt według dokumentacji podanej przez Kupującego, Kupujący jest odpowiedzialny za nienaruszenie prawa przemysłowego osób trzecich. Jeżeli produkty nie zostaną wyprodukowane lub ich produkcja albo dostawa zostanie wycofana w odwołaniu do prawa patentowego osoby trzeciej, bez warunku prawnej oceny sytuacji Dostawca jest uprawniony powstrzymać wszystkie czynności i wznieść roszczenie na odszkodowanie obciążając Kupującego. Kupujący zobowiązuje się, że Dostawca będzie zwolniony od wszelkich roszczeń związanych z czynnościami opisanymi powyżej powstałych od osób trzecich.

 


VIII. Zwroty

 1. Klient ma prawo do anulowania zakupu za obopólną zgodą w terminie do 15 dni od otrzymania towaru. Klient powinien powiadomić Dostawcę pisemnie o chęci rezygnacji w przeciagu tego okresu.
  Inne warunki odstapienia od umowy:
  a) Klient jest zobowiązany do wysyłki produktów do magazynu na własny koszt. Produkty powinny być niezniszczone i w tej samej ilości w której zostały wysłane do klienta. Adres magazynu: Budapest, H1171, Pesti út 474, Węgry.
  b) Dostawca zwraca cenę produkt/y, w tym wysyłkę i opłaty manipulacyjne, w ciągu 14 dni po otrzymymaniu zwróconych rzeczy.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Dostawcą a Kupującym rozporządzenia przepisów Unii Europejskiej będą zastosowane. Sądem kompetentnym w rozstrzygnięciu sprawy będzie sąd rejonowy dla siedziby Dostawcy.
 2. Poniższe Warunki Sprzedaży są tłumaczeniem angielskiej wersji. W przypadku jakichkolwiek różnic obowiązują te w języku angielskim.

 

Obowiązuje od: 1 maja 2016

Ładuję...